Předávání dětí - MŠ Krčín

Zřizovatel: Město Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, náměstí republiky 6
Přejít na obsah
Předávání a vyzvedávání dětí.Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogickému pracovníku, jestliže přijde dítě do MŠ samotné nebo zákonný zástupce pedagogickému pracovníkovi dítě osobně nepředá, pedagogický pracovník za něj nezodpovídá.

Podle § 5 odst. 1 vyhl. č. 14/2005 Sb., pedagogický pracovník předá dítě rodičům nebo jejich zákonným zástupcům. Rodiče (zákonní zástupci) mohou písemně pověřit jinou osobu (formulář písemného pověření o vyzvedávání dětí z MŠ je k dispozici u pedag.pracovníků na třídách). Písemné pověření musí být ověřeno a potvrzeno ředitelkou školy, bez písemného pověření dítě nebude předáno¨ nikomu jinému než jeho rodiči (zákon.zástupci)
!


Bezpečnost dětí.


Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně z MŠ vyzvedne.


Při zajišťování akcí školy (např. výjezdy do škol v přírodě, výlety apod.) rozhodne ředitelka MŠ o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle § 5 odst. 1-5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.


Nastane-li úraz dítěte musí ředitelka MŠ nebo pedagogický pracovník školy okamžitě hlásit úraz zákonnému zástupci dítěte (vyhl. č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí a mládeže). Úrazy se evidují v knize úrazů, která je založena u ředitelky MŠ a je k nahlédnutí zákonným zástupcům. Zákonní zástupci v případě úrazu mají nárok na odškodnění.

Návrat na obsah